Program wychowawczy Centrum Kształcenia Praktycznego

Strona główna | O nas | Zadania centrum | Plan | Oferta edukacyjna | Usługi Rejestracja  | Logowanie | Kontakt/Dane do faktury  

"Centrum Kształcenia Zawodowego - Centrum myśli i edukacji technicznej"

 
 

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

w NIDZICY

 

 

                        Ul. Wyborska 10,      13-100 Nidzica       :     Tel. Fax: ( 89) 625 24 71      :       e-mail;ckznidzica@wp.pl   

 

 

 

 

     
 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko
więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Jan Paweł II

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W NIDZICY

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 2989 r. (Dz. U. z  1991 r. nr 120, poz. 526).

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1942 ze zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.957).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz.1249).

Art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

I. Wprowadzenie do programu

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo oświatowe).

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwiać korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Program powstał na podstawie obserwacji uczniów, badań ankietowych nauczycieli i rodziców oraz analizy dokumentów szkolnych. Odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku.

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych.

II. Rola Centrum Kształcenia Zawodowego w wychowaniu uczniów

Centrum Kształcenia Zawodowego jest organem wspierającym działania wychowawcze szkoły i rodziców (prawnych opiekunów). Wszyscy pracownicy są wychowawcami, diagnozują problemy uczniów, ściśle współpracują z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas szkół macierzystych , wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

III. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

1) Cele ogólne

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

• emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi,

• społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm społecznych,

• duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia.

2) Cele szczegółowe programu:

• budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

• dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,

• rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,

• kształtowanie hierarchii wartości,

• planowanie własnego rozwoju ,

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej,

 • eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,

• współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami szkolnymi  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

IV. Model ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego

Dążeniem Centrum Kształcenia Zawodowego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz odpowiedzialne podejmowanie decyzji dotyczących własnego rozwoju.

Uczeń powinien być:

• kulturalny, właściwie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły,

• patriotą: szanuje symbole narodowe i europejskie, kultywuje tradycje narodowe, dba o miejsca pamięci narodowej, zna ważne wydarzenia i postacie związane z historią Polski,

•  odpowiedzialny: stara się przewidywać skutki swoich działań, jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności,

• tolerancyjny: prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,

 • empatyczny: rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić,

• optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

• aktywny: rozwija swoje zainteresowania i pasje, jest kreatywny, przedsiębiorczy, posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,

• świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

V. Struktura oddziaływań wychowawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego

1. Wicedyrektor

·         stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

·         współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu wychowania i profilaktyki,

·         nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów,

·         czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·         wspomaga nauczycieli w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i wychowania,

·         inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia dążących do rozwijania kompetencji uczniów,

·         nadzoruje pracę wychowawców klas z zakresu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna

·         bierze udział w rozpoznawaniu  potrzeb z zakresu profilaktyki i wychowania,

·         opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego,

·         zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  w sytuacjach zagrożenia młodzieży,

·         uczestniczy w realizacji zadań zawartych w planie wychowawczo-profilaktycznym,

·         bierze udział w ewaluacji szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele

·         współpracują z rodzicami, wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych,

·         przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·         kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,

·         reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

·         wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

·         wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

·         pomagają uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·         doskonalą swoją wiedzę na temat wychowania i profilaktyki w szkole.

4. Wychowawcy klas

·         integrują zespół klasowy,

·         dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·         współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

·         realizują zadania zawarte w planie profilaktyczno-wychowawczym szkoły,

·         podejmują zadania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

·         współpracują z policją ,sądem, innymi osobami działającymi na rzecz młodzieży.

5. Rodzice

·         pomagają w tworzeniu i zatwierdzaniu planu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,

·         biorą udział w diagnozowaniu potrzeb młodzieży z zakresu wychowania i profilaktyki,

·         zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

·         współpracują z wychowawcami, radą pedagogiczną, wicedyrektorem szkoły.

 

 

VI. Uroczystości szkolne, w których uczestniczy młodzież ucząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywa się według kalendarza szkoły macierzystej.

VII. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych.

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Spodziewane efekty

1. Kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec innych

1. Pogadanki na lekcjach.

2. Organizowanie zajęć integracyjnych, klasowych .

3. Udział w akcjach organizowanych w szkole macierzystej.

 4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

wychowawcy klas

nauczyciele

Uczeń:

- czuje się dobrze w klasie   i szkole,

- jest zintegrowany  z zespołem  klasowym

- jest odpowiedzialny za siebie i innych

- jest w dobrych relacjach z

 rówieśnikami i nauczycielami        

 

2. Kształtowanie postaw odpowiadających przyjętym normom, dbanie o kulturę języka.

 

1. Wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania.

2 . Wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień, wpisy do dziennika.

 

nauczyciele

wychowawcy klas

Uczeń:

- poprawia relacje pomiędzy pracownikami szkoły   i uczniami.

- w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

3.  Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

1. Organizowanie i uczestniczenie w obchodach z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości i innych  uroczystościach państwowych.

 2. Przygotowywanie tematycznych gazetek wystaw

3.Przeprowadzanie pogadanek, projekcji filmów o tematyce patriotycznej i historycznej.

wychowawcy, nauczyciele,

zaproszeni specjaliści.

Uczeń:

- zna święta narodowe  i związaną z nimi historię

- zna postacie wielkich Polaków - patriotów

- orientuje się w historii własnego kraju

- umie wyjaśnić znaczenie symboli narodowych, wobec których okazuje należyty szacunek

- bierze udział w uroczystościach patriotycznych

 

 

4. Promowanie zdrowego stylu życia.

1. Pogadanka na temat zdrowego stylu życia.

2. Zachęcanie do czytania o zdrowym odżywianiu i zaletach uprawiania sportu.

3. Promowanie zdrowego stylu życia w gazetkach ściennych.

4. Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej.

5. Spotkanie z pielęgniarką.

 

nauczyciele w porozumieniu z wychowawcami.

Uczeń:

- zna czynniki sprzyjające zdrowiu oraz zasady profilaktyki najczęstszych chorób,

- potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych korzystając z pomocy medycznej i psychologicznej,

- wspiera i pomaga chorym, niepełnosprawnym i osobom starszym,

- świadomie dąży do ochrony i poprawy zdrowia własnego i innych.

 

5.  Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach.

1. Uświadamianie uczniów i rodziców o konsekwencjach wynikających z niskiej frekwencji.

2. Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

3. Ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.

3. Diagnozowanie przyczyn wagarów.

 

nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy klas

Uczeń:

- jest świadomy  konsekwencji nieuczęszczania na zajęcia,

- stara się poprawić frekwencję  na zajęciach lekcyjnych.

6.  Eliminowanie lenistwa u uczniów.

1. Aktywizacja uczniów poprzez urozmaicanie metod pracy.

2. Częste stosowanie pochwał.

3. Angażowanie uczniów do czynności pozytywnych (społecznych, charytatywnych, artystycznych).

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy klas

- wzrost wiedzy uczniów na temat sposobów uczenia się,

- podniesienie poziomu motywacji do nauki oraz samooceny,

- sukcesy uczniów w szkole.

7.  Zapobieganie  agresji i przemocy.

1. Integrowanie zespołu klasowego.

2. Organizowanie wycieczek i wyjść w grupie.

3. Organizowanie  warsztatów nt. przemocy i agresji w ramach WDN-u.

4. Przeprowadzanie zajęć wychowawczych nt. kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia.

wychowawcy klas

 

 

 

 

wicedyrektor we współpracy z PPP

 

 

wychowawcy klas

- podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole,

- poprawa w relacjach uczeń – uczeń;

uczeń - osoba dorosła,

 

8.  Kształtowanie świadomej postawy ekologicznej.

1. Uwrażliwianie na porządek przy pracowniach.

2. Organizowanie sprzątania w terenie otwartym.

3. Uświadamianie o konieczności segregacji śmieci.

 

nauczyciele

Uczeń:

- rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego              w skali kraju i swojego miejsca zamieszkania,

 - jest świadomy i uświadamia innych o konieczności walki zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

9. Zapobieganie nałogom palenia i picia alkoholu wśród uczniów, używania środków odurzających.

1. Przygotowywanie materiałów i przeprowadzanie zajęć o tematyce związanej z uzależnieniami.

2. Ścisła współpraca z rodzicami i przekazywanie informacji o uczniu.

3. Egzekwowanie zapisów regulaminu przebywania na terenie placówki.

4. Pedagogizacja rodziców nt. uzależnień wśród młodzieży.

5. Organizowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli nt. zagrożeń uzależnieniami i profilaktyki uzależnień.

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 

 

wicedyrektor

Uczeń:

-  wie jakie mogą być skutki używania środków odurzających: nikotyna, narkotyki/dopalacze, alkohol,

- wie jak dbać o własne zdrowie,

- wie, że zawsze może odmówić – postawa asertywna,

- wie gdzie, u kogo szukać pomocy - instytucje, osoby niosące pomoc.

 

10. Zapobieganie wczesnej inicjacji w zachowaniach ryzykownych.

1. Przedstawianie tematyki AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

2. Organizowanie pogadanek o tematyce AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy klas

pielęgniarka

 

 

Uczeń:

- zna choroby przenoszone drogą  płciową oraz sposoby przenoszenia,

- zna sposoby

11. Przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi mediów.

1. Uświadamianie o odpowiedzialnym korzystaniu z telewizji, Internetu, komputera, telefonu komórkowego.  2. Reagowanie na przejawy przemocy internetowej.  

3. Zachęcanie do czytelnictwa.

 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych.

nauczyciele,

wychowawcy klas

·         - podniesienie poziomu świadomego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz Internetu i TV,

·         - korzystanie z innych, ciekawych form spędzania czasu wolnego.

12.

 Planowanie swojej przyszłości.

1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Urzędu  Pracy, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami.

 2. Wskazywanie sposobów poszukiwania pracy oraz

 wspieranie uczniów w efektywnym jej poszukiwaniu.

 3. Zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy, uczestnictwa  w różnorodnych formach doskonalenia.

nauczyciele

wychowawcy

Uczeń:

- zna różne zawody (również i takie, które będą przyszłością w Unii Europejskiej,

- potrafi znaleźć pracę,

- ma motywację do szukania pracy,

- wie, gdzie należy szukać informacji o różnych miejscach pracy,

- zna swoje prawa jako przyszły pracownik lub bezrobotny,

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na bieżącym monitorowaniu  prowadzonych działań w celu ich zmiany dla polepszania skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja będzie przeprowadzana poprzez:

1. Obserwacje i analizy zachowań dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów i rodziców.

2. . Analiza wyników nauczania , frekwencja na zajęciach dydaktycznych, - udział w konkursach.

3. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami szkoły.

5. Zapisy w dziennikach lekcyjnych odnośnie zachowań uczniów.

6. Wymiana spostrzeżeń  w zespołach wychowawców i nauczycieli.

7. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

 

 

 

 
Strona Główna

 

 
 
   

 

  


Plik do pobrania


Strona Główna

-->